Gmina Staroźreby

  • Orlik 2010
  • Przyroda
  • Orkiestra

Komunikaty

Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2016 roku

Druki deklaracji podatkowych

Energa Operator

Komunikat o planowych wyłączeniach prądu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Staroźreby

Jesteś tutaj:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kontakt

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STAROŹREBACH

ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby

godz. pracy: pn-pt: 7:30-15:30

tel./fax: 24 261 27 30

tel: 24 266 30 98

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik - Anna Szpakowicz

Ogólne zasady korzystania z pomocy społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Instytucja ta wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie, na zasadach partnerstwa, z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

Pomoc społeczna

 

Specjalista Pracy Socjalnej: Multon Ewa, Ziarko Jolanta, Ciećwierz Emilia

Asystent Rodziny: Danuta Kobielska

Do zadań pracownika socjalnego należy:

praca socjalna;

dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

Referent administracyjno-biurowy: Zawłocka Anna [zastępstwo: Rajkowska Patrycja]

Zadania:

obsługa programu komputerowego – POMOST Std w zakresie pomocy społecznej i sprawozdawczości.

przyjmowanie, rejestrowanie, przekazywanie i wysyłanie korespondencji.

prowadzenie rejestru podań i decyzji z zakresu pomocy społecznej.

sporządzanie list i zgłaszanie do szkół dzieci korzystających z pomocy w formie dożywiania.

prowadzenie spraw osobowych pracowników GOPS.

sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy.

gospodarka drukami.

zaopatrzenie materiałowo-techniczne

Świadczenia rodzinne i wychowawcze

Inspektor świadczeń rodzinnych: Kalinowska Agnieszka, Barbara Matusiak

Referent świadczenia wychowawczego: Pikała Karolina [zastępstwo: Łacińska Magdalena]

Do zadań referenta świadczeń rodzinnych należy:

1. przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

2. przygotowywanie i sporządzanie decyzji w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i osobom uprawnionym do alimentacji oraz decyzji w sprawie zwrotu dla dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. przyjmowanie dokumentacji związanych z przyznanymi świadczeniami rodzinnymi i dla osób uprawnionych do alimentów

4. Wprowadzanie danych dotyczących świadczeń rodzinnych i osób uprawnionych do alimentacji do bazy komputerowej Działu.

5. prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz  wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych

6. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenie postępowania i wydawanie w tych sprawach decyzji

7. przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi.

8. odbieranie od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego

9. naliczanie świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

10. przygotowywanie i przekazywanie sprawozdawczości.

Księgowość i rozliczenia

Główna Księgowa : Katarzyna Berger

Wykonywane zadania:

1. prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami;

2. sporządzanie sprawozdań finansowych, rocznego bilansu, planu budżetowego oraz planu rachunków dochodów własnych, dokonywanie niezbędnych zmian w tych planach i czuwanie nad nieprzekroczeniem wydatków w paragrafach oraz zapewnienie wypłacalności wobec kontrahentów:

3. występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe

4. sprawowanie kontroli rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.

5. Zapewnienie terminowej wypłaty wynagrodzeń wszystkich pracowników Ośrodka

6. nadzór nad zobowiązaniami i dokumentacją dla potrzeb rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, elektroniczne wysyłanie danych, wysyłanie przelewów.

7. Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem PIT-ów dla pracowników

Kontakt

Urząd Gminy Staroźreby
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
Telefon: +48 24 266 30 80
Fax: +48 24 266 30 99
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
pn-pt: 7.30 do 15.30
 
 

 

  

 

Obsługa interesanta

Jeżeli wiesz kto załatwia Twoją sprawę to tu znajdziesz szybki kontakt do tej osoby.

Obsługa interesanta

Gminny Kurier Telewizyjny