Gmina Staroźreby

  • Orlik 2010
  • Przyroda
  • Orkiestra

Komunikaty

Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2016 roku

Druki deklaracji podatkowych

Energa Operator

Komunikat o planowych wyłączeniach prądu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Staroźreby

Jesteś tutaj:

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU 2019/2020


Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:
✔ zamieszkujący na terenie gminy Staroźreby
✔ uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia 24 roku życia
✔ pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szcególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
✔ złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej
✔ dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzajacego miesiąc złożenia wniosku.

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Stypendium nie przysługuje:
✔ uczniom klas zerowych
✔ uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Staroźreby
✔ uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł rocznie.

Wnioski można pobrać i złożyć w sekretariacie danej szkoły na terenie Gminy Staroźreby.

Termin składania od 2 września do 16 września 2019 r.

Wnioski i przykłady do pobrania:

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Oświadczenie

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Przykładowe wydatki kwalifikowane do stypendium

Kontakt

Urząd Gminy Staroźreby
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
Telefon: +48 24 266 30 80
Fax: +48 24 266 30 99
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
pn: 9.00 - 17.30
wt-czw: 7.30 - 15.30
pt: 7.30-15.00
 
 

 

  

 

Obsługa interesanta

Jeżeli wiesz kto załatwia Twoją sprawę to tu znajdziesz szybki kontakt do tej osoby.

Obsługa interesanta

Gminny Kurier Telewizyjny