Gmina Staroźreby

  • Orlik 2010
  • Przyroda
  • Orkiestra

Komunikaty

Dyżur - odpady - lipiec

8 lipca 2019 - w pokoju nr 12 (świetlica Urzędu Gminy) w godz. 9.00-13.00

Więcej…

Harmonogram odbioru odpadów

Aktualne harmonogramy odbioru, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. znajdują się na stronie www.odpady.zgrp.pl lub TUTAJ.

Deklaracje podatkowe obowiązujące od 2016 roku

Druki deklaracji podatkowych

Energa Operator

Komunikat o planowych wyłączeniach prądu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Staroźreby

Jesteś tutaj:

Stypendia i zasiłki szkolne 2018/19

Zgodnie z:
Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) oraz Uchwałą Nr 222/XXXIV/2014 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Staroźreby.

 Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie:
✔ zamieszkujący na terenie gminy Staroźreby
✔ uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia 24 roku życia
✔ pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w szcególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto. Od dnia 01.10.2018 r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1358).

 Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł, od 01.10.2018 r. 308 zł.

 Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
✔ złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej
✔ dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzajacego miesiąc złożenia wniosku.

 Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane z wydatkami ( np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, biurko itp.) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 Stypendium nie przysługuje:
✔ uczniom klas zerowych
✔ uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Staroźreby
✔ uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2480 zł rocznie.

 Wnioski można pobrać w sekretariacie danej szkoły.

 Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod numerem telefonu: 24-261-70-08

 Termin składania od 3 września do 17 września 2018 r., w Zespole Obsługi Szkół Samorządowych w Staroźrebach ul. Szkolna w godz. 7:30 – 15:30

Wnioski i przykłady do pobrania

Kontakt

Urząd Gminy Staroźreby
ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby
Telefon: +48 24 266 30 80
Fax: +48 24 266 30 99
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny pracy:
pn-pt: 7.30 do 15.30
 
 
 

 

  

 

Obsługa interesanta

Jeżeli wiesz kto załatwia Twoją sprawę to tu znajdziesz szybki kontakt do tej osoby.

Obsługa interesanta

Gminny Kurier Telewizyjny