Uczeń na miarę jutra

  • Drukuj

W szkołach na terenie gminy Staroźreby od 01.09.2011r realizowany jest projekt ,,Uczeń na miarę jutra”, który będzie zakończony 31.07.2013r.

Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Celem projektu jest podnoszenie jakości edukacji. Program ten wyposaża uczniów w nowoczesne narzędzia edukacyjne tj.: efektowne czytanie, techniki pamięciowe, strategie uczenia się, systemy notowania i powtarzania materiału oraz umiejętności językowe. Podnosi zdolność koncentracji uwagi, rozbudza pasję do uczenia, wzmacnia pewność siebie i świadomość swoich zasobów, co prowadzi do obniżenia poziomu stresu w sytuacjach egzaminacyjnych i przyczynia się do poprawy osiąganych wyników.

W ramach projektu przeszkolono z efektywnego nauczania 125 nauczycieli, spośród których wyłoniono 12 trenerów efektywnego nauczania i 12 lektorów języka angielskiego, którzy w ciągu trwania projektu prowadza w szkołach i świetlicach środowiskowych zajęcia z uczniami.

W trakcie trwania projektu organizuje się warsztaty dla rodziców uczestników projektu.

W roku szkolnym 2011/2012 od października do czerwca prowadzone były zajęcia z efektywnego nauczania dla 98 uczniów szkoły podstawowej i zajęcia z języka angielskiego dla 109 gimnazjalistów. Dla potrzeb projektu zakupiono podręczniki i pomoce dydaktyczne, jak i niezbędne oprogramowanie komputerowe.<>W roku szkolnym 2012/2013 szkoli się 110 uczniów szkoły podstawowej i 113 gimnazjalistów.